Ku yor sa njëg làq sa mbóot! Xaalis xamul taar xamul ub ñaawaay xamul ko baax, xamul ku bon! Lu ko waay yónni, mu def ci njàmbaar ba indil la ko, ku bañ ku la moom bu xaalis doon sa njëg, ku bañ ku la yab bu xaalis jënd sa ngor, ku bañ ku la weer bu la xaalis tax a wor! Jigéen suy jaay taaram ngir xaalis mi ngi jënd tawat ju mu xamul saafaraam, ku lebale sab taar, fay ga a di ab ñaawaay! Xaalis du am koom jikko ju rafet a di am koom, teraanga àdduna ndox la, ku ko mos ba xam la mu saf, soo ko tëroo doo mos teraagay àllaaxira bay xam la mu saf, jigéen kenn amul njëgam, kon bumu sàkkal boppam ug njëg! Ndax jigéen Yàlla sàkkalu ko njëg te waxul njëgam.

Businessman making a deal with devil

Wasalaam ba beneen yoon ndeem soob na Yàlla:

Bëgg Jàmm

(Wolofamle)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *